Działalność naukowo-badawcza Katedry

obejmuje obecnie takie zagadnienia, jak:

W analizie wyżej wymienionych problemów wykorzystywane są metody:

Dorobek naukowy obejmuje szereg prac opublikowanych w znanych czasopismach krajowych i zagranicznych, o tematyce dotyczącej termomechaniki ciała stałego bądź układów konstrukcyjnych.